Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 382 bedden en plaatsen.

Het ziekenhuis inspireert zich op een christelijke mensvisie, met respect voor ieders persoonlijke overtuiging. Vanuit deze visie benaderen we elke hulpvragende persoon in zijn totaliteit met aandacht voor de lichamelijke, psychische, relationele, maatschappelijke, zingevende en ethische dimensie.

Het ziekenhuis beschikt over vijf gespecialiseerde klinieken en een afdeling vooPscychiatrisch Ziekenhuis O L  Vrouwe brugger rehabilitatie.

Dagbehandeling Verslaafdenzorg

Deze afdeling biedt een vervolgbehandeling aan de patiënten die al ver genoeg in hun resocialisatieproces gevorderd zijn waardoor zij gedeeltelijk buiten het ziekenhuis kunnen functioneren.

Dagpatiënten worden begeleid in het optimaliseren van hun levenskwaliteit en voorbereid op een volledige terugkeer in de maatschappij.
Het uitbouwen en actief onderhouden van bestaande en nieuwe contacten in de eigen leefwereld staat hier centraal.
Deze contacten hebben betrekking op steunfiguren en zorgnetwerken. Van deze wordt verwacht dat ze een bijdrage kunnen leveren op drie niveaus:

  • voortgezette preventie van herval;
  • ruime nazorg met het oog op behoud van een evenwichtige levensstijl;
  • het in stand houden en progressief verder uitbouwen van de individuele resocialisatiedoelen.

De dagafdeling ondersteunt dit actief door regelmatig ontmoetingsavonden en andere contactmomenten te organiseren met familie en andere sleutelfiguren uit het netwerk.

Contactpersoon emailadres
Mieke Cornette mieke.cornette@pzonzelievevrouw.be

Dagbehandeling Psychosezorg

De dagafdeling voor Psychosenzorg staat open voor mannen en vrouwen van 18 tot 60 jaar met een psychotische stoornis zoals:

  • schizofrenie;
  • schizo-affectieve psychose;
  • manisch-depressieve psychose;
  • bovengenoemde categorieën in combinatie met middelengebruik.

Deze stoornissen worden benaderd vanuit een bio-psycho-sociaal model waarbij het stress-kwetsbaarheidsmodel een centrale rol speelt.

De behandeling bestaat uit farmacotherapie, individuele en groeps-psychotherapie, vaardigheidstrainingen, psycho-educatie, activering, ondersteunende en structurerende begeleiding.

De klemtoon ligt er op het voortzetten van de behandeling en op de leefwereld van de patiënt buiten het ziekenhuis. Samen met hem/haar zoekt men er naar de plaats van de patiënt in de maatschappij.
Op de dagafdeling werkt men aan de herintegratie in de eigen of nieuwe sociale omgeving,  aan het (verder) uitbouwen van een zinvol bestaan buiten de ziekenhuismuren.  De focus ligt daarbij op zelfredzaamheid, levensstijl, sociale vaardigheden, contact met de buitenwereld, zinvolle daginvulling, enz…

In iedere fase wordt ook de familie als een actieve partner bij de behandeling betrokken.
De dagafdeling werkt nauw en intensief samen met verwijzers en netwerkvorming is een steeds belangrijker wordende pijler.

Contactpersoon emailadres
Manuela Laporte manuela.laporte@pzonzelievevrouw.be

Dagbehandeling Persoonlijkheidsstoornissen en depressie

Deze afdeling richt zich met een dagbehandelingsaanbod op mensen met een persoonlijkheidsstoornis en/ of depressie waarvan de problematiek een intensieve en gedifferentieerde zorg vraagt. De afdeling biedt vervolgbehandeling na volledige hospitalisatie én opnamevervangende behandeling.

De behandeling na volledige hospitalisatie kan van zodra het verblijf in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk of wenselijk is. Dit aanbod richt zich op het verder verlichten en draaglijk maken van de ziekteverschijnselen, op hervalpreventie en op resocialisatie: hierbij wordt gestreefd naar het (her)opnemen van de rollen in het leven buiten het ziekenhuis, met focus op de resterende competenties om deze verder te ontwikkelen. Deze doelstellingen worden nagestreefd door middel van een behandelplan op maat en in overleg. Hiervoor wordt een ruim therapieaanbod geboden met onder meer een groepsprogramma gericht op het trainen van vaardigheden en de Linehan-modules voor patiënten met een Borderline-persoonlijkheidsstoornis.

Het opnamevervangend aanbod biedt behandeling voor mensen die zonder intensieve dagbehandeling waarschijnlijk in een residentiële opname terechtkomen. Er wordt gestreefd naar het behouden van het functioneren in de thuissituatie. Dit aanbod is ook op maat van mensen die in perioden thuis functioneren maar omwille van de instabiliteit van hun pathologie regelmatig korte opnames nodig hebben. Het dagbehandelingsaanbod biedt een gedifferentieerd kader, zowel verbaal als niet verbaal, creatief en lichamelijk, verdiepend en praktisch, in een intensief programma, startend met vijf dagen per week.

Contactpersoon emailadres
Marc Miny marc.miny@pzonzelievevrouw.be

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s